Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТИМОТИЈЕВИ] Михаило

(1949, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1978). Запослен

у Урбанисти~ком заводу града

Београда, предузе}у “Инвестбиро” и

као наставник на Архитектонском факултету

у Београду.

Дела: Реконструкција и санација ЗОО

врта у Београду (И.Мари}, М.Тимотијеви},

Q.Стефанови} Таси}, С.Ми}и},

А.Ковенц Вуји}, П.Гwе~, С.Јев|енови},

Д.Кујови}); Комплекс “Мегдан” у У`ицу

(1994, М.Тимотијеви}, М.Петрови} Балубyи}).

  Салон, 1981, 144; Салон 1982, 106,

113; Салон, 1993, 38-39; Салон, 1994, 15.