Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТЕРЗИ] Драгислав

(Ли~ни подаци непознати)

Дела: Стамбена зграда у Толстојевој

ул. (1978, пројекат); Стамбена зграда у

Ул. Тадеу{а Ко{}у{ка 54-56 (1994).

  Салон, 1982, 70; Салон, 1994, 91;