Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТВРТКОВИ] Владимир

(1925, Ба~ки Петровац)

Студирао у Београду (1946-52). Запослен

у бироу “Облик” (1953-58) и као

наставник на Архитектонском факултету

у Београду (1958 до пензионисаwа

1990).

Дела: Стамбени објекат “Тип 3” у насеqу

Сеwак у Осијеку (1969-71); Де~ије

јасле и врти} у Ваqеву (1974-76); Де-

~ије јасле и врти} у Врwа~кој баwи (1977-

78); Дом за децу без родитеqа и врти}

у Баwи Ковиqа~и (1976, пројекат); Де-

~ије одмарали{те Црвеног крста у

Бао{и}у (1982-88).

Библ.: Де~ији врти} у Бир~аниновој улици

у Београду, Архитектура урбанизам,

бр.83-84, Београд 1979, 8-9.

  Салон, 1977, 70.