Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТАТИ] Рајко

(1900, Ни{ - 1979, Београд)

Студирао у Београду (1921-27). Запослен

у Техни~кој дирекцији Оп{тине

града Београда (1928-41).

Дела: Ограда са капелама на Новом

гробqу у Београду (1930); Дом УЈИА у

Ул. Гаврила Принципа (1931-32, пројекат,

С.Гени}, Р.Тати}); Де~ије прихватили{

те у Зве~анској ул. (1932-34);

\а~ка трпезарија на Та{мајдану (1939-

40, касније зграда “Авала филма” и

РТС); Летwа позорница у Топ~идеру

(1947-48); Болница на Бе`анијској коси

(1953-55).

Библ.: Летwа позорница у Топ~идеру,

Архитектура, бр.7-8, Загреб 1950, 28-33;

(и Qуби{а Драги}), Де~ија летовали{

та. Реферати за Прво саветоваwе

архитеката и урбаниста Југославије,

Београд 1950, 113-122.

  Мартинови}, 1973, 25, 75, 81.