Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТАЈИ] МИЛАН

(1937, Витомирица, Пе})

Студирао у Скопqу (дипл 1964). Постдипломске

студије, Београд (маг. 1983).

Запослен у техни~кој {коли, Призрен

(1964-67), Гра|евинском предузе}у “Изградwа”,

Пе} (1967-68), Пројектном бироу

завода за урбанизам, Пе} (1968-

80), Предузе}у за пројектоваwе “Метохија”,

Пе} (1980-1999), сопственом

предузе}у “Метохија пројекту”, Београд

(1999 до данас).

Објектом Банка Косова “Банккос”, Пе}

(1971-81), који је и wегова победа на

конкурсу, потпуно се ослоба|а послу{-

ности конструкцији као лимиту израза и

ван простора где је присутна. На деветоспратним

кулама близанкиwама и

wиховим ни`им везним деловима, ак-

центираним куполом, све ври од секундарне

архитектуре, која је усагла{ена.

Ако бисмо казали да се мо`е наслутити

конструкција, то не би било са сигурно{}

у код дилеме да wу мо`да ~ине

други масивнији елементи у намерно

створеној забуни изједна~ених ~инилаца.

Овај објекат карактери{у, а тако и Управну

зграду “17 новембра”, Пе} (1985)

удвојени елементи, као {то су “кqе{-

та” у дрвету. Понегде су ови елементи

еволуирали у слободну форму. Они интегративно

стабилизују богат садр`ај.

Углови објекта померени су у имагинарно,

доведени на пресек пову~ених

истурених делова фасадних равни. И

овде, као код ве}ине својих дела, аутор

поједине изабране елементе карактеристи~

но са посебном па`wом дизајнира

ван стандардизованих и рутинских

поступака, који дају доминантан карактер

објекту. Такав нагла{ен пример видимо

и на Народном позори{ту, Пе}

(1978), {то се мо`е повезати и са wеговом

наклоно{}у за спомени~ку архитектуру.

Изразито плодан рад остварио

је на Косову где је `ивео.

А.М.

Дела: Стамбена зграда “Бора~ка”, Пе}

(1967); Пословно-стамбена зграда “ПИКа”,

Пе} (1968); Ресторан дру{твене исхране

"ПИК-а", Пе} (1968); Дом културе,

Пе} (1968-70); Пословно-стамбена зграда

“Треска” , Пе} (1968); Управна зграда

са лабораторијом “Застава” из Крагујевца,

Пе} (1969); Аутобуска станица,

Косовска Каменица (1969); Комплекс

стамбених зграда у центру Истока (1969);

Завод за социјално и здравствено осигураwе,

Исток (1969); Стамбено насеqе

“Титекса”, Мурино (1970); Пословно-стамбена

зграда у центру Клине (1970); Центар

за социјални рад, Де~ани (1970);

Де~ије одмарали{те, Де~ани (1971, победа

на позивном конкурсу); Споменик

НОР-а у Витомирици, Пе} (1971); [умска

секција, Пе} (1971); Цве}ара “Дизајн”,

Пе} (1980); основне {коле у Нобр|

ане, Заха}у, Ло|и, Ло`анама, Ругову

и Витомирици, Пе} (1978-80).