Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТАДИ] Драгомир

(1893, Београд - 1976, Београд)

Студирао у Дрездену (1912-14) и Торину

(1918-21). Запослен у Министарству

гра|евина (1923-31) и Средwетехни~

кој {коли у Београду (1931 до пензионисаwа).

^лан Групе архитеката

модерног правца.

Дела: Сопствена ку}а у Ул. интернационалних

бригада 30 (1925); Павиqон

за грудне болести (1930) и Капела

(1930-33) Оп{те др`авне болнице у

Београду; Ку}а индустријалца Луке

Новакови}а у Ул. адмирала Гепрата 13

(1932); Зграда На~елства у Куманову,

Македонија; Хотел на Опленцу (1934).

Библ.: Социјална улога савремене архитектуре,

Јавност, Београд 1935, 78;

Римски славолуци, Уметни~ки преглед,

бр.6, Београд 1938, 170-172.

 Изло`ба, 1929; Изло`ба, 1931, 12; Маневи},

1972, 22; Мартинови}, 1973, 24;

Б.Несторови}, (рук.), 282.