Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СУМБУЛ Самуило

(Ли~ни подаци непознати)

Дела: Јеврејски стара~ки дом у Јеврејској

16 (1922-23); Ку}а Лазара Аврамови}

а на углу Доситејеве и Господар

Јованове (1922-23); Ку}а Леона Кабиqа

у Француској 13 (1921-22); Зграда

Алминсина Јелијаса у Ул. Змаја од

Но}аја 8-10 (1926); Зграда Колонијалне

банке у Узун Мирковој 6 (1926); Сопствена

ку}а у Бранковој 8 (1928); Ку}а

Вукосаве Спасојеви} у Ул. мајке Јевросиме

22 (1929); Дом Јеврејске оп{-

тине у Ул. краqа Петра 71 и 71а (1927-

28).