Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СТА[ЕВСКИ Валериј

(1882 - 1945)

Студирао у Санкт Петерсбургу (Војно

ин`еwерска академија). Запослен у

Министарству гра|евина (1920-1941).

Дела: Ку}а Бо`идара ^коwеви}а на

углу ул. Максима Горког и Калени}еве

2 (1924); Руска црква у Таковској 4

(1924); Ку}а Милана Павлови}а у Ул.

мајке Јевросиме 7 (1924, В.Ста{евски,

@.Николи}); Ку}а Драгослава Не{и}а

у Призренској 15 (1928); Ку}а Александра

Миленкови}а у Призренској 13

(1928); Ку}а Јована Бацки}а у Калени}

евој 1 (1928); Ку}а Јакова Сав~и}а у

[афариковој 6 (1928); Ку}а Марка

Трифкови}а у Крунској 73 (1928); “Модерна

гара`а” у Ул. мајке Јевросиме 30

(1929); Вила трговца Богоqуба Петрови}

а у У`и~кој 24 (1934).

  Мартинови}, 1973, 63.