Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СТАНОЈЕВИ] Милан

(1937, Београд - 1975, Београд)

Студирао у Београду (1956-61). Запослен

у предузе}у “Комграп” (1963 до

смрти).

Дела: Хотел “Национал” на Бе`анијској

коси (1964 - 68); Пивница у ресторану

“Звездара” (1967, уре|еwе ентеријера);

“Бора~ки станови” на Канаревом брду

(1968-70); Хотел “Касина” у Београду

(1972, уре|еwе ентеријера); Хотел “Парк”

у Београду (1973, уре|еwе ентеријера);

Блокови 9 и 11 у Новом Београду (1972-

74).

Библ.: На маргинама закqу~ака једног

саветоваwа. Саветоваwе студената

архитектуре. Загреб 1960, Архитектура

урбанизам, бр.3, Београд 1960, 48-49.

  Маневи}, 1972, 33.