Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СТАНКОВИ] Qубомир

(1944, Ни{)

Студирао у Ни{у (1963-70, Архитектонски

одсек Техни~ког факултета). Запослен

у Пројектном студију “Архитект”

у Ни{у (1970-75) и “Ни{ пројекту” (1975

до данас).

Дела: Зграда Електронског факултета

у Ни{у (1978-82, Д.Лази}, Q.Станкови});

Адаптација и доградwа Стационара

"Зеленгора" у Ни{кој баwи (1984-

86); Уре|еwе ентеријера Билијар клуба

у Ни{у (1991); Стамбено пословни објекат

у Лазаревцу (1992); Пословни центар

“Амбасадор” у Ул. Страхиwи}а бана

у Ни{у (1992); Стамбено пословни

објекат на Кеју @ивоте \о{и}а у Ни{у

(1993, пројекат, Q.Станкови}, В.Вили});

Уре|еwе ентеријера пословног простора

Српске комерцијалне банке у Ни{у

(1995); Пословни објекат у Дрварској

ул. у Ни{у (1996, пројекат); Продавница

пласти~них производа у Хајдук Веqковој

ул. у Ни{у (1996, пројекат); Доградwа

Хотела “Парк” у Ни{у (1997,

пројекат).

  СалонДаНС, 1995, 21.