Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СПАЈИ] Александар

(1963, Вр{ац)

Студирао у Београду (1981-89). Након

кра}ег боравка у [вајцарској, запослен

у ГП “Рад” (1990), потом у ДП

“План” (1992), РМД “Термотехник” (1994).

Године 1996. запо~иwе самосталну архитектонску

делатност.

Иако је до тада цео низ wегових стамбених

и пословних објеката био реализован

у Кру{евцу, Зреwанину, Београду,

Пан~еву итд. (Занатско пословни

центар Аутокоманда - фаза ИИИ, објекат А

у Београду; Занатско - тр`ни центар

Багдала ИИИ, са А.Милојкови}ем, у Кру-

{евцу; Лабораторија и производна хала

на Пе{теру, са Р. Спаји}, као и све

надоградwе, адаптације и ентеријери у

објекту ИТНМС-а у Београду; Пословно

индустријски објекат “АБЦ продукта”,

са Р.Спаји}, у Пан~еву; Пословни

објекат “Силеx” у Пан~еву) wегов рад }е

заинтересовати стру~ну и културну

јавност тек освајаwем награде “ДаНС”-

а на Новосадском Салону архитектуре

1998. године, за најбоqи реализовани

ентеријер (Породи~на ку}а Митрови} у

Београду, са Р.Спаји}).

У том периоду и запо~иwе сарадwа изме|

у Спаји}а и инвеститора, РТВ ПИНК

у Београду, који је био саговорник и

сарадник на реализацији свих градитеqских

идеја. Зграда РТВ ПИНК пројектована

је 1998. године, а wена изградwа

је окон~ана 2000. године. Један

од основних постулата медија, не оставити

никога равноду{ним, на{ао је

право уто~и{те у овом архитектонском

делу. Овај објекат (укупне бруто повр-

{ине 3500м2), до најситнијег детаqа

исказује динами~ни карактер телевизије,

делатности која се не прекида двадесет

и ~етири сата, {то је посебно нагла{

ено комуникацијом споqне фасаде

и унутра{wих садр`аја са пролазницима

који су сведоци непрекидне производwе

ТВ програма. Посебно су атрактивни

нови материјали које Спаји}

примеwује на фасади и у ентеријеру,

ме|у којима је “алукобонд” до`ивео

своју истинску афирмацију. Заслуга изво|

а~а на путу ка техни~ком савр-

{енству је неоспорна.

Од улаза у централни хол, преко необи~

ног панорамског лифта, транспарентних

унутра{wих фасада, “производwе”

(радио, ре`ија, монта`а, деск

итд.) сме{тене у среди{ту објекта,

преко канцеларијских и техни~ких простора,

или ресторана за запослене на

врху објекта, па све до нивоа под земqом

где су сме{тена три студија разли~

итих димензија, простори за декор,

аудио студио, {минкерница, гардероба,

простори техни~ких постројеwа, кафетерија,

све је усмерено ка ствараwу динами~

них односа артикулисаних посредством

архитектуре, ~ији нови материјали

и нове технике условqавају и формираwе

нових слика и модела изра-

`аваwа, {то се и сагледава на овом

најзна~ајнијем Спаји}евом делу, згради

РТВ ПИНК.

М.В.Л.

  Салон, 2001; Вуји}, 2002, 114 - 115.