Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СМЕДЕРЕВАЦ Јован

(1854, Бавани{те - 1920, Београд)

Студирао у Бе~у (Техни~ка велика {кола,

Гра|евински одсек). По повратку у

земqу, по~етком осамдесетих година,

радио на довр{еwу `елезни~ке пруге

Београд - Ни{. Бавио се предузима~-

ким пословима и изградио ви{е јавних

и приватних објеката.

Дела: Сопствена ку}а на углу Македонске

и Ну{и}еве улице (1901).

  [ематизам, 1897-99; Стојанови},

1912, 31-33; Б.Несторови}, рук., 312,

393, 508; Маневи}, 1972, 16, 79; Б.Несторови},

Преглед, 1974, 158.