Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СИМИ] Војин

(1895, Београд - 1988, Београд)

Студирао у Београду (1920 - 24). Запослен

у Министарству гра|евина (1924-

29) и Техни~кој дирекцији Оп{тине

града Београда (1929-41). ^лан Групе

архитеката модерног правца (1929-34).

Дела: Споменик Велимира Тодорови}а,

пројекат, 1925; Суд у ]уприји, пројекат,

1926; Хемијски институт, пројекат, 1927;

Царинарница у Дојрану (1927); Де~ији

павиqон Оп{те др`авне болнице (1929,

пројекат); Надгробни споменик, с.д.

  Изло`ба, 1929; Маневи}, 1972, 18,

22; Мартинови}, 1973, 18, 25, 75.

  …,Тра`имо стари Београд. Три пута:

здраво!, Дуга 21.8.1960, 20-21.