Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СЕКУЛИ] Александар

(1898, Београд - 1981, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1934). Запослен

у разним техни~ким предузе}има.

После Другог светског рата запослен у

Пројектном заводу “Србија” а касније

као наставник на Академији за примеwену

уметност.

Дела: Хотел “Парк” у Ни{у (1936); Природно

- математи~ки факултет на Студентском

тргу (1953-61, А.Секули}, \.

Стефанови}); Палата дневног листа

“Борба” на Тргу Николе Па{и}а (1949-

52, доградwа крилног тракта)

 Б.Несторови}, рук.,330; ЕЛУ,1966, 192;

Маневи}, 1972, 79; Мартинови}, 1973, 25;

Б.Несторови}, 1973, 345; Стојанови},

Мартинови}, 1978, 102.

  Александар Дероко, Арх. Александар

Секули}. На вест о смрти, Политика 4.8.

1981.