Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

САВИ] ВЕWИФАТОВ*

Татјана

(1929, Нови Сад)

Студирала у Београду (дипл.1953). Запослена

у предузе}у “Трудбеник” у Београду,

а од 1957 у Новом Саду као предава~

у Средwетехни~кој {коли, и пројектант

у Пројектном бироу “Архитект”

(1960-69), Фонду за физи~ку културу

(1979-74), предузе}у “Новограп” (1980-

84) и као саветник у Скуп{тини града

Новог Сада (1984-90).

У плодној стварала~кој каријери посебну

па`wу поклаwала је пројектоваwу

{колских и пред{колских установа у

Новом Саду, Војводини и бив{ој Југославији.

По wеним пројектима подигнуто

је преко тридесет установа ове намене.

Из ранијег пројектантског опуса

исти~е се зграда на преводници Канала

ДТД (1968) где је кроз се}аwе на

херојски период ме|уратног модернизма

створила невелико, али упе~атqиво

архитектонско дело. Била је во|а

пројектанског тима у раду на пројектоваwу

Де~ијег села у Сремској Каменици

(1970 - 76), где је подигнуто једанаест

породи~них ку}а од полумонта`них елемената

уз примену природних локалних

материјала - опеке, камена и дрвета.

Одмах по изградwи насеqе је приме}

ено од стране стру~не критике, а Т.

Веwифатов Сави} је добила низ дру{твених

и архитектонских признаwа.

Током прве половине седамдесетих година

пројектује неке од својих најзна-

~ајнијих објеката - {колских установа:

осмогоди{wсе {коле Јован Попови}

(1975) и Светозар Маркови} (1978), у

којима је приметно рационално и функционалисти~

ко ре{еwе унутра{wег садр`

аја прилаго|ено корисницима. Последwе

дело, Институт за ме|ународне

економске односе у Новом Саду (1979 -

84), представqа уједно и круну wеног

стварала{тва у коме препознајемо врсну

регионалну архитектуру касног модернизма.

В.Ми.

Дела: Средwа медицинска {кола (1963);

Ви{а економска {кола (1965); Установе

за сме{тај и васпитаwе пред{колске

деце: Нови Сад, Петроварадин,

Сремска Каменица (1965 - 68); Ви{а поqопривредна

{кола, Баwа Лука (1969);

Универзитет у Баwа Луци (1980); Економски

факултет (1984).

   Владимир Митрови}, Татјана Ваwифатов

Сави}, изд. ДаНС, Нови Сад 1997.

  СалонСМ 1977, 1981, 1985.

  М.Крстоно{и}, Високи домети, Дневник,

Нови Сад, 23.9.1965; Д.Крсти}, Ново

у архитектури Новог Сада, Политика,

30.9.1978; В. Н. Белоусов, Савремена

архитектура Југославије, Москва,

1986, 110, 115.