Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РАШЕВСКИ Александар (1923, Крагујевац)

Студирао у Београду (1946-51). Запослен у предузе}у “Енергопројект” (1951, до пензионисаwа 1983 године).

Раде}и индивидуално, или у тиму, Ра{евски је свој истакнут архитектонски опус остварио бројним запа`еним ауторским делима: стамбеним насеqима, {колама, индустријским објектима, конкурсним пројектима итд.

Ме|у првим зна~ајнијим оствареwима А.Ра{евског наилазимо на идејни пројекат Казина и Опере у Бејруту (прва награда на ме|ународном конкурсу 1956. године у тиму са групом аутора: Q.Јон~и} Ра{евски, Д.Иванови}, Б.Нани}), ~име истовремено и по~иwе афирмација wегове мати~не ку}е “Енергопројект” у иностранству.

Модерно архитектонско ре{еwе, економи~ност конструкције, као и успела примена локалних оријенталних мотива карактери{е овај објекат који својом вели~ином, полифункционално{}у и специфи~ним садр`ајем подсе}а на луксузне хотеле на Азурној обали.

Посебан одеqак опуса овог аутора ~ини и низ {колских објеката, пројектованих уз примену холског бескоридорног система, као и ви{е новина у пројектоваwу у~иони~ког тракта, примерених захтеву за економи~ност градwе. На југословенском конкурсу за У~итеqску {колу у Загребу (1958, са \.Пиварским) освојио је прву награду, {то је један од ре|их успеха београдских архитеката у том граду.

Резултат заједни~ког рада са Q.Ра{евски исказује се у ви{е пројеката и реализација стамбених објеката и насеqа, у којима се препознаје доследан хуманисти~ки принцип аутора да стамбени простор и wегово окру`еwе прилагоде мери и потребама ~овека и створе аутенти~ни амбијент у оквиру одре|еног градског простора као и да нагласе карактер сваког дела објекта у оквиру целине.

Ј.М.

Дела: Хотел у Ни{у (1959, са М.Златанови}ем, конкурсни пројекат); Стамбени блок изме|у улица Новопазарске и Мутапове у Београду (1970); Стамбени комплекс изме|у улица Миле{евске и Цара Николаја ИИ у Београду (1973-74); Стамбени комплекс у Тргова~кој улици у Београду (1979-83, са Q.Ра{евски); Робна ку}а у Кули.

Општа лит.:  Салон, 1974.