Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РАНКОВИЋ Јован (1902, Београд - 1992, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1928). Запослен у Министарству гра|евина (1928-47), предузе}у “Југопројект” (1947-52) и као наставник на Гра|евинском факултету у Скопqу (1952-75) и Ни{у (1975-78).

Дела: Банска палата у Баwалуци (1930-33, Ј.Ранкови}, Ј.Катерини}, А.Павлови}); Стамбено пословна зграда у Булевару краља Александра 17 (1930-32); Стамбена зграда у Палмоти}евој 26 (1937-38); По{та у Кру{евцу (1938); По{та у ^а~ку (1938, Б.Петри~и}, Ј.Ранкови}); Хотел “Москва” (1940, реконструкција); Студентски дом у Скопqу (пре 1962); Комплекс Техни~ких факултета у насеqу Карпо{ у Скопqу (1960-64).

Општа лит.:  Изло`ба, 1928, 15; Изло`ба, 1933; Изло`ба, 1964; ЛЕЈ, 1987, 692.