Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПУЦАР \. Мила

 

 

(Ни{, 1946)

 

Студирала у Београду. Запослена у

 

бироу “Крајина”, Баwалука (1971 - 75),

 

потом у Београду, у Институту за системе

 

планираwа и управqаwа (1975 -

 

80), Институту техни~ких наука САНУ

 

(1980 - 94), и Институту за архитектуру

 

и урбанизам Србије (1994 до данас).

 

Докторирала на Архитектонском факултету

 

у Београду (1999).

 

Неколико паралелних интересоваwа

 

про`имају wену обимну стру~ну делатност:

 

нау~но - истра`ива~ка делатност,

 

рад на техни~ким ре{еwима, педаго{

 

ка активност, пројектоваwе, у~е{-

 

}е на конкурсима и публицистика. Бројне

 

објавqене монографије, студије, нау~-

 

ни радови, ~ланци, патенти, усмерени

 

су ка истра`иваwу у{теде енергије,

 

као и уво|еwу биоклиматских параметара

 

у процес пројектоваwа, {то је и

 

угра|ено у два зна~ајна архитектонска

 

пројекта: ЕНЕКО-центар у Будви, (1996),

 

и хотел “Ана” у Каwи`и (1998, оба са И.

 

Мари}ем).

 

Д.М.

 

Библ.: Биоклиматско планираwе и пројектоваwе

 

- урбанисти~ки параметри,

 

Београд 1994 (са М.Пајеви}ем и М.Јованови}

 

- Попови}).

 

  Салон, 1994; Салон, 1995; Салон,

 

1998; Салон 1999.