Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПОПОВИ] Петар

 

(1873, Прилеп - 1945, Београд)

Запослен у Министарству гра|евина

(1897 - 1927).

Као добар познавалац на{е средwевековне

архитектуре, непосредно по

окон~аwу реконструкције Лазарице,

Попови} је изградио Окру`но здаwе у

Враwу (1908), дело које представqа парадигму

српсковизантијског стила, оли-

~еwе настојаwа да се на граници према

преосталим деловима некада{wе силне

Османске империје појаве симболи

обнове пуне српске др`авности.

З.М.

Дела: Лазарица (1904, реконструкција

Цркве и Звоник); Хотел “Петроград” на

Савском тргу 7 (око 1912); Палата “Руски

цар” у Кнез Михаиловој ул. (1922-25,

атрибуција несигурна); Црква св.Тројице

на Торлаку код Београда (1924,

@.Тати}, П.Попови}); Црква у Летwиковцу

код По`аревца (1926, А.Дероко,

П.Попови}); Самодре`а црква на Косовом

поqу (1928, А.Дероко, П.Попови});

Црква св.Александра Невског у

Београду (1930, В.Андросов, П.Попови};

преправка оригиналног плана Ј.

На~и} из 1914 године); Зграда Министарства

просвете у Ул. \уре Јак{и}а

7 (1933); Црква св.Ваведеwа Богородице

на Сеwаку (1936).

Библ.: Св.Сава није утицао на грб обновqене

Србије, Прилози за кwи`евност

ИВ, Београд 1924 (в. и Прилози ВИ,

Београд 1926); Радови на улеп{аваwу

Теразија, Политика 6.8.1927 и 9.8.1927,

8; Српска профана архитектура, Београд

1927; Уре|еwе Београда, Српски

кwи`евни гласник, Београд 1928, 305-

309 и 378-383; О техни~ким радовима у

на{ој комуналној политици: уре|еwе

Београда, Српски кwи`евни гласник,

кw.23, Београд 1928, 382; Скулптура у

архитектури, Српски кwи`евни гласник,

Београд 1928, 396-398; О селу са

естети~ко - техни~ке стране, На{е село,

изд. Савремена оп{тина, Београд

1929, 141-147; Андра Ј.Стеванови},

архитект, професор, Београд 1929;

Андра Ј.Стеванови}, Српски кwи`евни

гласник, кw.29, Београд 1930, 353-359;

Пет стотина година Смедеревског града,

Савремена оп{тина, бр.9-10, Београд

1930, 697-708; Не{то из историје Министарства

гра|евина, Техни~ки лист, бр.

5-6, Загреб 1934, 163; Нова зграда Народне

скуп{тине, Политика 18.10.1936.

   Зорица [ипка - Ергела{ев, Пера

Ј.Попови}, Зборник за ликовне уметности,

св.16, Нови Сад 1980.

  [ематизам, 1898-1914; Б.Несторови},

рук., 282, 309, 418-420, 434, 441, 475,

553, 556, 559-560, 564-565, 567, 576-578;

Маневи}, 1972, 14-15, 79; Б.Несторови},

1973, 345, 352, 361-362; Б.Несторови},

Преглед, 1974, 142, 144, 147, 153,

159, 161-162; ЛЕЈ, 1987, 617; Брки},

1992, 69.

  Несре|ена гра|а Министарства гра-

|евина Краqевине Србије, Списак привремених

слу`бених листова за особqе

Министарства гра|евина од новембра

1917, Архив Србије, привремена фасцикла

бр.8; Милоје М.Васи}, Архитект

Пера Ј.Попови}, Покрет, бр.33-34, Београд

29.11.1924, 142-147.