Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПОПОВИ] Драгомир

 

( ? - 1970, Београд)

Запослен у Оп{тини града Београда у

ме|уратном периоду. Бавио се урбанисти~

ким проблемима. Непосредно по

доласку комуниста на власт осу|ен на

губитак националне ~асти и принудни

рад.

Библ.: Савремени урбанизам у Сједиwеним

Амери~ким Др`авама, Савремена

оп{тина, бр.9-10, Београд 1930,

717-725 и бр.11-12, Београд 1930, 870-

887; Уре|еwе Гарден Цитy, Савремена

оп{тина, бр.1-2, Београд 1931, 46-52 и

бр.5-6, Београд 1931, 369-376; Институт

за комуналне науке на берлинском

Универзитету, Савремена оп{тина, бр.

7-8, Београд 1931, 537-541; Лепота градова,

Савремена оп{тина, бр.9-12,

Београд 1931, 656-669; Оп{тински станови,

Београдске оп{тинске новине,

бр.13-14, Београд 1931, 865-869, 959-

965 и 1385-1392; Престонице, Савремена

оп{тина, бр.7-10, Београд 1932,

482-487; Архитектура у Београду, Београдске

оп{тинске новине, бр.12, Београд

1932, 787-790; Уре|ајни основи за

Београд, Београдске оп{тинске новине,

Београд 1932; Проблеми урбанисти~

ке естетике Београда, Београдске

оп{тинске новине, Београд 1934, 830-

837; Услови за леп развој града, Уметни~

ки преглед, кw.И, бр.3, Београд 1937,

75-77; Београдски `елезни~ки ~вор,

Београдске оп{тинске новине, Београд

1938, 68-73; Архитектура као уметност,

Уметни~ки преглед, кw.И, бр.12, Београд

1938, 368-372; Нова нема~ка архитектура,

Уметни~ки преглед, Београд

1939, 312-315; Дана{wа београдска

архитектура, Уметни~ки преглед, бр.9,

Београд 1940, 278-282; Изло`ба новог

нема~ког гра|евинарства, Уметни~ки

преглед, бр.8, Београд 1940, 249-252.

  Мартинови}, 1973, 13-14.