Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПЕТРОВИ] Боæидар

 

(1922, Ди}и код Qига)

Студирао у Београду (1946-52). Запослен

у предузе}у “Енергопројект” (1952-

56) и као наставник на Архитектонском

факултету (1956-87).

Дела: Зграда Социјалног осигураwа у

Смедереву (1958, М.[тери}, Б.Петрови});

Зграда Радни~ког универзитета у

Младеновцу (Б.Петрови}, З.Петрови},

М.Радованови}); Сопствена ку}а у селу

Ди}и; Кафана у селу Ди}и; Мотел у Ваqевској

Каменици (1980, пројекат);

Хотел у Qубостиwи (пројекат).

Библ.: Градитеqско насле|е и подстицај,

изд. Етнографски музеј у Београду,

Београд 1987.

  Стојанови}, Мартинови}, 1978, 199,

204; Миленкови}, 1987, 40, 64, 70; Миленкови},

1988, 65, 70, 101, 152; Брки},

1992, 324-325.