Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ОСОЈНИК Јосип

(1923, Сомбор - 1999, Београд)

Студирао у Qубqани (дипл.1947). Запослен

у војним установама.

Осојник је своју градитеqску судбину

везао за војску и медицинску струку:

градио је војне болнице {иром некада{

wе Југославије и крајем седамдесетих

година сјајно је окон~ао свој опус

монументалним здаwем Војне медицинске

академије у Београду (са С.Николи}

ем). Ова веома комплексна установа

сме{тена је у јединственом објекту

изгра|еном, рекло би се, у једном даху.

У објекту ВМА интегрисани су разли-

~ити видови здравствене за{тите, од

здравственог васпитаwа, превентивне

медицине, дијагностике и терапије, до

нау~ноистра`ива~ког рада и наставе у

свим доменима савремене медицине и

организације савремене санитетске

слу`бе, са потребним прате}им, снабдева~

ким и техни~ким слу`бама.

Овакав садр`ај представqао је изазов

за примену ре{еwа које би омогу}

ило да се у оквиру једног објекта задовоqе

многобројни захтеви као {то

су: функције разних организационих јединица,

wихова ме|усобна условqеност,

флексибилност и економи~ност

уклапаwа и кори{}еwа инсталација,

складна форма и одговарају}а конструкција,

трајни материјали, брза градwа итд.

Најзад, треба нагласити да је и знаковити

облик зграде ВМА на уздигнутој

и слободној локацији својеврсни допринос

хуманом односу према болеснику и

порука која сведо~и о узви{ености стварала{

тва у области архитектуре медицинских

установа.

Војна болница у Скопqу (1964-71, са С.

Николи}ем), представqа сло`ени организам

са доминантним стационарним

блоком и ни`им трактом у коме се разре{

авају бројне помо}не и техни~ке

функције. Приликом програмског конципираwа

објекта дата је предност максималној

централизацији свих медицинских

радних одеqеwа. Архитектура Војне

болнице у Скопqу одговара доминантном

тренду тога доба, изра`еном у

корбизијанском растеру хоризонталних

и вертикалних брисолеја на равним

фасадама ~врстих паралелопипедних

кубуса.

З.М.

Дела: Дом културе у Коwицу (1951-54);

Војна болница у Загребу (1971, конкурсни

пројекат, Ј.Осојник, С.Николи}).

Библ.: Ј.О.(сојник), С.Н.(иколи}), Нови

објект Војномедицинске академије у

Београду, Архитектура урбанизам, бр.

90-91, Београд 1983, 6-9.

   Андреј Осојник, Пред дверима

историје...Јо`е Осојник, Архитектура,

бр.27, Београд март 2000.

  Салон, 1975; Салон, 1982, 92; Миленкови},

1987, 115, 178; [траус, 1991, 264;

Брки}, 1992, 288-293.

  Михајло Митрови}, Велики неимарски

подухват, Политика 13.2.1982, 5; Дарко

Попови}, Импозантно здаwе, НИН

28.2.1982, 39.