Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

НИКИ] Владислав

(1948, Подгорица)

Студирао у Скопqу (дипл. 1979). Запослен

у Оп{те гра|евинском предузе}у,

Подгорица (1979-90), Пројектном бироу

“Техноекономски ин`еwеринг”, Подгорица

(1990-93), Пројектном бироу “Елинг”,

Подгорица (1993-94), Пројектном бироу

“Адецон”, Подгорица (1994-2000), сопственом

бироу “АРХИЦОН”, Подгорица

(2000 до данас).

Своју градитеqску каријеру Ники} је делими~

но повезао са З.\ур|енови}ем, као

коаутором низа колективних и индивидуалних

стамбених зграда. Wегова каснија

самостална дела (као и \ур|енови}

ева) омогу}авају нам да “раздвојимо

руке” и са ве}ом сигурно{}у одредимо

карактеристи~не елементе градитеqског

израза једног и другог аутора.

Три репрезентативна Ники}ева дела, “Еуро-

петрол”-ове бензинске пумпе, зграда

Факултета у Будви и, наро~ито, Пословна

зграда фирме “Еуро Пацт” у Тузима

код Подгорице сведо~е о увереwу

аутора да доброј и по{теној архитектури

није потребна {окантна или, уоп{-

те, екстравагантна форма, или гомилаwе

облика разли~итог геометријског

склопа који, онда, формирају утисак

необи~ности. Ники}ева дела су смирена,

потпуно одре|ена, рационално компонована

са једва приметним нагласцима

у боји и разли~итим висинама надстре{

ница код Бензинске пумпе, у класи~

ном изједна~еном односу “пуног” и

“празног” на фасадама зграде Факултета

или на истакнутом мотиву портика

у Пословном објекту у Тузима.

З.М.

Дела: Стамбено-пословни комплекс

“Вектра” у Блоку Кру{евац И, Подгорица

(1996 - 99, В.Ники}, З.\ур|енови}); Хотел

“ПИО”, Кола{ин (1999, З. \ур|енови},

В.Ники}); Монта`на стамбена зграда

(индустријске производwе) “Д” и “Б”

на Забјелу, Подгорица (1980 - 81); Дом

културе, Спу` (1986); Основна {кола у

Матагу`и, Подгорица (1987); Стамбена

“Г” зграда на Забјелу, Подгорица (1988);

~етири пословна објекта “Велентуна”,

[токхолм, [ведска (1992); Трг Николе

Кова~еви}а, код Сахат - куле, Подгорица

(2000); Пословни објекат “Еуро пацт",

Тузи (2000); стамбене зграде синдиката

на Старом аеродрому, Подгорица (2000);

Стамбена зграда на Старом аеродрому,

Подгорица (2001); Музеј града, као

реконструкција Графи~ког завода, Подгорица

(2002); Административна зграда,

Склади{те и уре|еwе терена Фабрике

анода Комбината алуминијума,

Подгорица (2001); “Јеври} - центар”, Подгорица

(2002); По{та, Даниловград (2002);

Бензинске пумпе “Еуро петрол”, (Даниловград,

2004, Ре`еви}и, 2005, Игало,

2006); Зграда МУП-а, Даниловград (2006);

Пословни центар “Кипс”, Подгорица

(2007, радови у току); Стара~ки дом, Рисан

(2007, радови у току); Зграда факултета,

Будва (2007, радови у току); Стамбено

- пословни објекат “Вектра”, Бар

(2007, радови у току); Стамбено-пословни

објекат, ^епурци, Подгорица (2007, радови

у току).