Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

НЕ[И] Леонид

(1956, Краqево)

Студирао у Београду (дипл. 1981). Од

1983 - 95. запослен у Заводу за урбанизам

у Новом Саду где је у~ествовао у

изради ви{е детаqних урбанисти~ких

планова. Од 1995. води сопствени пројектни

биро “Н & В”.

Током деведесетих година пројектовао

ве}и број стамбено пословних објеката

у {ирем градском језгру Новог Сада

којима је унапредио ина~е суморну градитеqску

праксу те деценије. Зграде

су му елегантне, студиозно и прецизно

пројектоване, са посебним односом

према материјалима и детаqима.

Последwих година под утицајем савремених

де{аваwа у архитектури пројектује

у неомодернисти~ком стилу, са

реминисценцијама на модерну српску

ме|уратну архитектуру.

В.Ми.

Дела: Стамбене зграде у Новом Саду:

Бра}е Рибникара 48-52 (1992), угао Радни~

ке и С. Муси}а (1991), @елезни~ка

21 (1992), Косовска 26, 19 (1992, 2001),

угао Гогоqеве и М. Димитријеви}а (1993),

М. Миqанова 2-4, 12 (1995-98), Булевар

ослобо|еwа 68-70 (1998-2000), И. Огwанови}

а (1999), Хотел “Војводина”,

Игало (1996), Фармацеутски факултет,

Нови Сад (1997), Стамбено-пословни

објекат на углу Радни~ке и С. Муси}а

(2002-03), Стамбено-пословни објекат у

С. Муси}а 4 (2006).

Библ.: Ко се боји тргова, Дневник, Нови

Сад, 26. март 1989; Ку}а никад није сама,

(интервју), Архитектура бр. 78, Београд,

2004, 4-5.

  Октобарски салон, Нови Сад (1987,

1993); СалонСМ, 1993; СалонНС, 1993,

1995, 2001, 2002, 2004.

  М. Милидрагови}, Д. Крсти}, Уз реализацију

новосадских архитеката 1989-

1994, ДаНС бр. 11, Нови Сад, 1994, 27-

29; С. Јованови}, Трг галерија, Нови Сад,

ДаНС бр. 25, Нови Сад, 1999, 18-21; С.

Јованови}, Архитектура Новог Сада

друге половине XX века, ДаНС бр. 32,

Нови Сад, 2000, 23-42; В. Митрови}, Кроз

граwе небо: новосадска архитектура деведесетих,

ДаНС бр. 42, Нови Сад, 2003,

39; Д. Поли}, Повратак духу модерне,

ДаНС бр. 44, Нови Сад, 2003, 26-27.