Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

НЕСТОРОВИ] Никола

(1868, По`аревац - 1957, Београд)

Студирао у Београду (дипл. 1891) и [арлотенбургу

(1895-97). Запослен у Министарству

гра|евина, а од 1898 као наставник

на Архитектонском одсеку Техни~

ког фаултета у Београду.

Дела: (в. ТИМОВИ / НЕСТОРОВИ], СТЕВАНОВИ])

и: Де~ија болница (1898, пројекат);

Окру`но на~елство и Суд у Кру-

{евцу (1899-1904); Судска зграда у Крагујевцу

(око 1900); Црква у Тополи (1904,

конкурсни пројекат); Ку}а Уро{а Преди}

а у Светогорској 27 (1907); Зграда

Управе монопола (1908, конкурсни пројекат,

Н.Несторови}, Д.\ор|еви}); У~итеqски

дом у Булевару ВЈ (1910, пору{

ен у Другом светском рату); Yокеј

клуб у Гра~ани~кој 18; Санаторијум “Вра-

~ар” у Бир~аниновој 5 (око 1910, надзи|

иваwе 1936 - 39, Ј.\.Новакови}); Хотел

“Бристол” (1910-12); Зграда Банке

“Бо{кови}” у Драгослава Јованови}а 1

(1914, касније зграда предузе}а “Путник”,

реконструисана у духу модернизма);

Породи~на ку}а Несторови}а у Ул.

кнеза Мило{а 40; Ку}а у Ул. војводе

Добрwца 13 (1920); Ку}а у Ул. краqа

Петра 26 (1920); Магацин Француско -

српске банке у Херцегова~кој 6 (1921,

реконструисан седамдесетих година по

пројекту С.Распопови}а); Зграда Универзитетске

библиотеке “Светозар Маркови}”

(1921-26, Д.\ор|еви}, Н.Несторови});

Зграда на углу ^убрине 10 и

Топли~иног венца 4 (1922-23); Зграда у

Палмоти}евој 14 (1922); Ку}а на углу Светогорске

37 и Палмоти}еве 12 (1922);

Ку}а адвоката Адаwе у Ул. цара Лазара

11 (1922-23); Ку}а Николе Виторови}

а на углу Ул. мар{ала Бирјузова

53, 53а и Поп Лукине 1б (1922-23); Палата

“Батиwол” на Теразијама 12 (1922-

23); Ку}а Миливоја Павлови}а у Ул. Топли~

ин венац 6 (1904, 1921, у ку}и `ивео

и радио А.Дероко); Зграда Техни~-

ког факултета (1925-31, Н.Несторови},

Б.Таназеви}, В.За|ина).

Библ.: Поqопривредне зграде, Београд

1901; Вла`ни станови, wихов зна~ај и

узрок, Београд 1910; Привредне зграде,

Београд 1926; Гра|евинске конструкције,

Београд 1927; Гра|евине и

архитекти у Београду про{лог столе}а,

изд. УЈИА, Клуб архитеката, Београд

1937; Палате у Флоренцији, Уметни~ки

преглед, бр.6, кw.1, Београд 1938, 184-

187.

   Богдан Несторови}, Београдски архитекти

Андра Стеванови} и Никола

Несторови}, Годи{wак града Београда,

кw.XXИИ, Београд 1975, 173-185.

  [ематизам, 1894-1905; Изло`ба,

1912, 44-45; Стојанови}, 1912, 16-18, 92,

94; Н.Несторови}, 1937, 74-75; Б.Несторови},

1954, 165, 169-171, 173; Круни},

1954; Мамбриани, 1969, 76; Му{и~,

1969, 390; Б.Несторови}, рук., 317, 335,

342-343, 389, 401-413, 428-429, 431-432,

441, 475, 489, 506, 510-517, 530-533,

553, 576; Маневи}, 1972, 13, 16-17, 35-

36, 79; Мартинови}, 1973, 28; Б.Несторови},

1973, 340, 343-344, 350-352, 358,

360, 370, 378; Б.Несторови}, Преглед,

1974, 142, 157-160, 162; Митрови}, 1975,

6; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 109;

\ури} Замоло, 1981, 79-83; ЛЕЈ, 1987,

456.

  (Поставqен за ванредног професора

Универзитета за предмет Наука о стиловима)

Српске новине 5.4.1905; Димитрије

Т.Леко, Реклама професора Универзитета

г.Николе Несторови}а, Београд

1909; Димитрије М.Леко, Нове

зграде Техни~ког факултета Београдског

универзитета, Техни~ки лист, год.

ВИИИ, бр.5, Загреб 10.3.1926, 65-66; Димитрије

М.Леко, Нова зграда Министарства

поqопривреде и вода и Министарства

{ума и рудника, Техни~ки

лист, год.ВИИИ, бр.13 и 14, Загреб 25 јула

1926, 194-202; Александар Секули},

Никола Несторови}, Архитектура урбанизам,

бр.5, Београд 1960, 26-28; Дивна

\ури} Замоло, Стогоди{wица ро|еwа

архитекте Николе Несторови}а, Брани-

~ево, бр.5-6, По`аревац 1968, 35-38.