Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

НЕВОЛЕ Јан

(1812, Виска, ^е{ка - 1903, Свободне

Хамри, ^е{ка)

Студирао у Прагу и Бе~у. У Србију га је

на поло`ај главног ин`еwера довео

1845 године Јанко [афарик. У др`авној

слу`би остао је до династи~ких

промена (1858) а затим пројектовао и

градио палату Капетан Ми{ино здаwе.

Напустио је Србију по окон~аwу овог

посла 1863 године.

З.М.

Дела: Зграда старе Војне академије у

Ул. кнеза Мило{а (1850, пору{ена у

Другом светском рату).

  [ематизам, 1853; Стојанови}, 1912,

16; Н.Несторови}, 1937, 33-37, 41-43;

Б.Несторови}, 19544, 165-166; Мамбриани,

1969, 52; Б.Несторови}, рук., 64-68,

70-71, 73-75, 79, 90, 98, 100, 131, 145-

146, 196, 198, 201, 215-219, 222-224,

238, 240, 252, 429, 433; Маневи}, 1972,

8-9, 14, 35; Б.Несторови}, Преглед,

1974, 142, 154; Митрови}, 1975, 6;

Стојанови}, Мартинови}, 1978, 109;

ЛЕЈ, 1987, 459.

  (Коста Христи}), Записи старог Београ|

анина. Једна заду`бина, Политика

18.8.1925 и 19.8.1925, 1; ...,Кнез Мило{

и Ми{а Анастасијеви}, Политика 16.1.

1926, 2; Богдан Несторови}, Капетан

Ми{ино здаwе, Годи{wак града Београда,

кw.ИX-X, Београд 1962-63, 81-95.