Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

НАЈМАН Јосиф  (1895, Београд - 1951, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1923). Запослен у разним бироима у Паризу (1924-27). Самостални аутор (1928-41). Запослен у Пројектантском бироу ИОНО-а (1945-49) и као наставник на Архитектонском факултету у Београду (1949 до смрти).

Дела: Зграда Тргова~ке академије у Цетиwској 5 (1928 - 29); Ковница новца у Топ~идеру (1929-30); Зграда Француске амбасаде у Београду (1929-30, Р.Експер, Ј.Најман); Заду`бина Николе Спаси}а на углу ул. Кнез Михаилове 47 и Краqа Петра 18 (1930); Сопствена зграда у Влајкови}евој 20 (1930); Стамбена зграда у Француској ул.; Оп{тинска {тедионица на Зеленом венцу 16 (1935-36); Зграда Др`авне маркарнице у Булевару војводе Ми{и}а 43 (1940, 1949, сада зграда ИМС).

Библ.: Проблем стамбеног минимума, 20 октобар, Београд 24.1.1947, 4; Конкурс за израду идејних пројеката за објекте на Аутопуту Београд - Загреб, На{е гра|евинарство, бр.9-10, Београд 1949, 749-752.

Општа лит.:  Изло`ба, 1931, 9; Мартинови}, 1973, 24-25, 75; Б.Несторови}, 1973, 361-362, 364; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 102; ЛЕЈ, 1987, 416-417.

Остала лит.:  Богдан Игwатови}, Јосиф Најман, Архитектура, бр.5-8, Загреб 1951, 135; Богдан Игwатови}, Јосиф Најман, Глас ДИТС, бр.1-2, Београд 1951, 5; Јулија Најман, Бекство, Политика 22.8.1973.