Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 МИХАЈЛОВИ] Јаwа

(Ли~ни подаци непознати)

Градитеq зна~ајних објеката у Мило-

{евој Србији двадесетих и по~етком тридесетих

година 19. века.

  Б.Несторови}, рук., 19, 22, 32, 34,

113-119, 122, 141, 143; Б.Несторови},

Преглед, 1974, 142, 144, 147, 151-152.