Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИНИ] Милан

(1889 - 1961, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1914). Запослен

у Министарству гра|евина (1914

- ? ). Тридесетих година водио сопствени

архитектонски биро. У послератном

периоду анга`ован у обнови дворова у

Ул. краqа Милана. Један од оснива~а

УЛУПУДС-а.

Дела: Ку}а Велибора Јони}а у Ул. цара

Уро{а 15 (1923, реконструкција); Ку}а

Павла Николи}а у Ломиној 24 (1926);

Ку}а на углу ул. Бра}е Баруха 7а - 9 и

Високог Стевана 6 (1927, пројекат);

Ку}а др Албале на углу ул. Високог

Стевана 12 и Бра}е Барух (1927); Ку}а

адвоката Попс Драги}а у Добра~иној 6

(1928, М.Мини}, В.За|ина); Ку}а др

Анке Го|евац у Зетској 3 (1936); Хотел

“Ма`естик” на Обили}евом венцу 28

(1936-37); Вила у [еноиној 4 (1937); Ку}а

на углу Кру{ева~ке и Петроварадинске

(1940); Зграда Скуп{тине Србије

у Ул. краqа Милана (1953).

Библ.: Нова црква св. Марка у Београду,

Време 25.3.1932; Индустријска естетика,

Мозаик, Београд 1954, 10-12;

Прва Београ|анка архитект - Јелисавета

На~и}, Годи{wак града Београда,

кw.3, Београд 1956, 451-457; Без пе~ата

на{е културе, Политика 25.8.1957, 15.

   Александар Кадијеви}, Београдски

опус архитекте Милана Мини}а (1889-

1961), Годи{wак града Београда, кw.

XЛИИИ, Београд 1996, 123-152.

 Изло`ба, 1929; Маневи}, 1972, 37; Мартинови},

1973, 25, 75, 80; Б.Несторови},

Преглед, 1974, 155, 160; ЛЕЈ, 1987, 347.

  Несре|ена гра|а Министарства гра-

|евина Краqевине Србије, Списак привремених

слу`бених листова за особqе

Министарства гра|евина од новем-

ЕНЦYЦЛОПАЕДИА АРЦХИТЕЦТОНИЦА

279

Д.Милутинови}

бра 1917, Архив Србије, привремена фасцикла

бр.8; Тодор Манојлови}, Сликарска

изло`ба групе уметника, Политика

14.12.1919; М.Ф.(отез?), Милан Мини},

Политика 12.3.1961, 19; Милорад Мацура,

У спомен Милану Мини}у, Архитектура

урбанизам, бр.7, Београд 1961, 40;

Зора Сими} - Милованови}, Милан Мини}

(1889 - 1961), Годи{wак града Београда,

кw.9-10, Београд 1964, 635-639.