Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИЛИ]ЕВИ]

ЈОКАНОВИ]* Оливера

(1939, Косовска Митровица)

Студирала у Београду (дипл.1963). Запослена

у разним гра|евинским предузе}

има и предузе}у “Енергопројект”, у

земqи и ностранству.

Дела: Болница “др Воја Дули}” у По`аревцу

(1975-77); Де~ије јасле у Блоку 45

у Новом Београду (1977-78); Пословна

зграда Замбиа Натионал Цомерциал Банк у

Лусаки, Замбија (1980, пројекат, С.Мили-

}еви}, О.Јоканови} Мили}еви}).

  Салон, 1977, 50-51; Салон, 1981, 58.