Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИЛИДРАГОВИ]

Гордана

(1941, Кикинда)

Студирала у Београду (1960-64). Запослена

у Новом Саду, у Заводу за урбанизам

и комунално стамбена питаwа

САПВ (1965-72), у Средwој гра|евинској

{коли (1972-75), Заводу за урбанизам

“УРБИС" (1975-79), Секретаријату за

урбанизам ИВ АПВ (1979-81) и у Заводу

за урбанизам “Урбанизам” (1981 до пензионисаwа).

Докторирала на Архитектонском

факултету у Београду (1990).

Свој радни век Г. Милидрагови} запо-

~иwе израдом просторних и урбанисти~

ких планова у оп{тинама Ба~, Апатин,

Врбас, Алибунар. У ЈП “Завод за

урбанизам” у Новом Саду ради на просторним

плановима Бео~ина и Новог

Сада, као и генералним и регулационим

плановима насеqа Руменка, Ка},

^енеј, Буковац, Бео~ин, Ириг и др. У

изради Генералног плана Новог Сада

у~ествује у три периода: 1985., 1995. и

2000. године. Радила је на Генералном

плану Сремских Карловаца. Током ви-

{е од две деценије израдила је и бројне

анализе и студије из области бесправне

стамбене изградwе, организације

јавних слу`би и прописиваwа

урбанисти~ких мера за{тите за град

Нови Сад, на основу ~ега се у једном

свом делу Нови Сад развијао и градио.

Г.Милидрагови} је била анга`ована на

изради регулационих планова зна~ајних

делова Новог Сада као {то су насеqа

Бистрица, Телеп, Ми{елук и др.

Радила је, тако|е, на просторним плановима

посебне намене за поqопривредне

и рекреативне просторе у Оп{-

тини Нови Сад.

Р.

ЕНЦYЦЛОПАЕДИА АРЦХИТЕЦТОНИЦА

275

Д.Миленкови} и др.,

Палата “У{}е”,

1960 - 63

Г. Милидрагови}

М.Миленкови}

Библ.: Становаwе изме|у индивидуалног

и колективног у урбанисти~ком

планираwу, Зборник радова ИНДИС-

83, Нови Сад 1983.

  ...,Награда “арх Војислав Миди}” за

2001. годину. Гордана Милидрагови},

ДаНС, бр.38, Нови Сад 2002, 50-51.