Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИЛЕНКОВИ]

Бранислав

(1926, Београд)

Студирао у Београду (1946-51). Запослен

у предузе}у “Урбан пројект” (1953-

57, каснији назив “Простор”) и као наставник

на Архитектонском факултету у

Београду (1957-91). Докторирао на Архитектонском

факултету у Београду (1977).

Дела: Студентски домови “Патрис Лумумба”

у Београду (1961-62, Б.Миленкови},

\.Петрови}); Стамбено насеqе “Петлово

брдо” у Београду (1967-68, Б.Миленкови},

Ј.Миленкови}); Основна {кола

у Улици мар{ала Бирјузова (\.Петрови},

Б.Миленкови}); Лазарет у Петровцу

на Мору (1972, пројекат); Робна

ку}а у Бр~ком (1975, Б. Миленкови},

Ј.Миленкови}); Робна ку}а у Бијеqини

(1975, Б.Миленкови}, Ј.Миленкови}); Пословне

зграде у Колар~евој 7 и Теразије

3 (1972-78, Б.Алекси}, Б.Миленкови},

Ј.Миленкови}).

Библ.: Национална архитектура?, Кwи-

`евне новине, Београд 22.8.1950, 4; Савремена

схватаwа архитектуре, Нова

Македонија, Скопqе 1.5.1955; Квадрат

као елемент композиције, Преглед архитектуре,

Београд 1955-56, 128-134; (и

Зоран Петрови}) Становаwе на селу,

Београд 1960; О композицији гр~ких храмова,

Архитектура урбанизам, бр.16,

Београд 1962, 44-46; О композицији гр~-

ких храмова, Архитектура урбанизам,

бр. 37, Београд 1966, 55-56; Увод у архитектонску

анализу И, изд.Гра|евинска

кwига, Београд 1972; Утвр|иваwе

вели~ине стамбених повр{ина на бази

јединствених димензионалних и функционалних

захтева корисника стана,

изд. Савезни завод за стандардизацију,

Београд 1982; Три погледа на београдски

“Фин де сиецле”, Изградwа, бр.7,

Београд 1989, 34-38; Морфоло{ке беле{

ке, Билтен Дру{тва конзерватора

Србије, бр.20, Београд 1996, 51-55;

Професор архитект Мате Бајлон, Форум,

бр.39, изд. САС, Београд јуни/јули

1997, 14-15.

  Изло`ба, 1958, 97; Изло`ба, 1964;

Му{и~, 1969, 393; Белоусов, 1973, 109;

Стојанови}, Мартинови}, 1978, 86, 111,

199-201; ЛЕЈ, 1987, 332; Миленкови},

1987, 99; Миленкови}, 1988, 154, 180,

212, 225, 242; Брки}, 1992, 166.