Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИКЕQЕВИ]

БРА[АНАЦ* Татјана

(1936, Пqевqа)

Студирала у Београду (1955-60). Запослена

у Урбанисти~ком заводу града

Београда (1960 до пензионисаwа).

Исте године када је и стекла диплому,

Татјана Микеqеви} се запослила у Урбанисти~

ком заводу града Београда,

под ~ијим окриqем је и настао wен

обимни стварала~ки опус, првенствено

везан за проблематику детаqног урбанисти~

ког планираwа. Аутор је бројних

детаqних урбанисти~ких планова (Детаqни

урбанисти~ки план И месне заједнице

оп{тине Стари град, 1965; Детаqни

урбанисти~ки план са елементима

урбанисти~ког пројекта “@елезник ИИИ”,

1979; Детаqни урбанисти~ки план

“Дор}ол ИИИ”, 1981.; Детаqни урбанисти~

ки план дела месне заједнице “Баново

брдо”, 1984; Детаqни урбанисти~

ки план насеqа “Голф”, 1985; Детаqни

урбанисти~ки план индустријске

зоне “Техногас”, 1991 и др.), као и Ре-

ЕНЦYЦЛОПАЕДИА АРЦХИТЕЦТОНИЦА

273

Б. Мијови}

Б.Мијови},

Робна ку}а у Бару,

1984

Т.Микеqеви}

гулационог плана за насеqе “Војни пут”

у Земуну, 2001.

Татјана Микеqеви} је један од оних

истинских следбеника поука и дела

професора Бранка Максимови}а, која

је свој целокупни стварала~ки опус

посветила хуманизоваwу градских простора

уз по{товаwе просторно уметни~

ких вредности урбаног насле|а.

М.В.Л.