Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МАРКОВИ] Томислав  (1938, Враwе)

Студирао у Скопqу (1956-60) и Београду (1961-62). Запослен у бироу “Стадион” (1963-95). Самостални аутор (1995 до данас).

Основно увереwе Томислава Маркови}а јесте да однос према изгра|еном простору, материјалу, форми или боји, мора бити одре|ен културом тла, а не помодним утицајима из других средина. Отуда је wегово дело те{ко озна~ити изразима оп{тег карактера, као модерно или постмодерно. Кwи`евник Мирко Кова~ вели како Маркови}ева дела представqају “`удwу за повратком у неку давну сигурност, у интиму, потребу насталу након искуства модернизма”. Маркови}ев градитеqски метод укqу~ује уметни~ки занат, у мери у којој се овај појавqује као равноправни партнер у креираwу атмосфере у којој се, по ре~има самог аутора, “посетилац краqевски осе}а”.

Оваква атмосфера испуwена бескрајним ма{таријама уметни~ког занатства {окирала је посетиоце Салона предузе}а “Беко” у Кнез Михаиловој улици, подједнако као и посетиоце апотека у Београду, Новом Саду, који су уместо стерилних форми наилазили на готово салонски амбијент са осликаним таваницама, витра`има, бојама и облицима који су нас сентиментално везивали за “добра стара времена” на прелазу изме| у 19. и 20. века.

Своја најзна~ајнија градитеqска дела Маркови} је остварио у родном Враwу и Бајиној Ба{ти, обликују}и упорним и дуготрајним деловаwем амбијенте ових градова. “Град, као и ~овек, мора имати ду{у” беле`и Маркови} у обимној монографској студији о свом делу и на тај на~ин изра`ава есенцијалну потребу за сна`ним индивидуалитетом средине у којој се препли}у урбанизам, архитектура и `ива природа.

Награ|иван је у два маха на изло`бама иновација у Бриселу, за пројекат дизајна канцеларијског наме{таја (1998) и пројекат еколо{ке изградwе црногорске обале (2000).

З.Маневић

Дела: Детаqни урбанисти~ки план Бајине Ба{те; Детаqни урбанисти~ки план центра Враwа; Трг у Бајиној Ба{ти; Тр`ни центар у Бајиној Ба{ти; Робна ку}а “Беко” у Бајиној Ба{ти; Робна ку}а “Београд” у Бајиној Ба{ти; Стамбени комплекс у Бајиној Ба{ти; По{та у Бајиној Ба{ти; Спортски центар у Бајиној Ба{ти; Образовни центар у Бајиној Ба{ти; Стамбена зграда у Лу~анима; Стамбени комплекс у Враwу; По{та у Враwу; Центар Бујановца; Пословна зграда предузе}а “Срболек” у Београду; Апотека у Кнез Михаиловој ул. (уре|еwе ентеријера); Апотека у Новом Саду (уре|еwе ентеријера); Продавница “Беко” у Кнез Михаиловој ул. (уре|еwе ентеријера); Продавница “Беко” у Ул. краqа Петра у Београду.

 Основна лит.:  ...,Уметни~ки портрет архитекте Томислава Маркови}а, Београд 1991, 1-204