Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МАНОЈЛОВИ] Десанка  (Ли~ни подаци непознати)

Дела: Де~ији диспанзер у Ломиној ул. (1930); Основна {кола у Ул. Јове Или}а 154 (1933-34, касније прера|ена и адаптирана за потребе Факултета организацоних наука).