Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЛУКОВИ] КУЈУНXИ]*

Зорана

(1932, Косовска Митровица)

Студирала у Београду (1953-60).

Запослена у Институту за испитиваwе

материјала СРС (1960 до пензионисаwа

1996).

Дела: Стамбена зграда у насеqу

“Сајми{те” у Ни{у (1970, В.@иви} Хаyи},

З.Лукови}); Стамбене куле у насеqу

“Солинска цеста” у Тузли, Босна (1974,

В.@иви} Хаyи}, З.Лукови}).

Библ.: (и Б.Гаврилови}, В.\ор|еви}, В.

@иви} Хаyи}) Студија проблема изградwе

ку}а на подру~ју Копаоника пого-

|еног земqотресом са предлозима хитних

ре{еwа за изградwу, изд. Центар за

становаwе ИМС, Београд 1984; (и Б.

Гаврилови}, И.Јанкови}, К.Петовар, М.

^анак) Концепт услова у: Услови и техни~

ки нормативи за пројектоваwе стамбених

зграда и станова, изд. Гра|евинска

кwига, Београд 1984.