Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 ЛАЗИ] Светомир (1894, Доwи Милановац - 1975, Београд)

Студирао на Техни~ком факултету у Прагу (1913-21). Запослен у Министарству гра|евина (1921-29). Самостални аутор (1929-41). Запослен у Министарству саобра}аја (1945-55) и Пројектантском заводу ре~ног саобра}аја (1955 до пензионисаwа 1960).

Дела: Народни дом на Калемегдану (1919, пројекат); Реконструкција Старог двора (1921); Уметни~ки дом на Калемегдану (1922 пројекат); Министарство {ума и руда (1928, уре|еwе ентеријера); Гробница Бранислава Ну{и}а на Новом гробqу (1922, пројекат); Стамбена зграда на углу Катани}еве и Охридске 14 (1922, пројекат); Стамбена зграда у [уматова~кој 65 (1923); Соколски дом у Сремским Карловцима (1925, пројекат); Костурница на Зејтинлику (пројекат); Гробница породице Дими} на Новом гробqу; Спомен капела војводи Путнику на Новом гробqу (1925); Светосавски храм (1926-27, конкурсни пројекат); Стамбена зграда у Крунској 83 а (1928, С.Лази}, В.\урови}); Атеqе и кафана “Гусарски брод” у Булевару краqа Александра 218 (1928-29); Стамбена зграда у Београдској 25 (1930); Стамбена зграда др Мили}а и [трасера у Скопqу (око 1930, пројекат); Стамбена зграда у Цвији}евој 80 (1930); Ку}а Василије Васи} у Хилендарској 23 (1931); Стамбена зграда у Хилендарској 25 (1931); Стамбена зграда у Палмоти}евој 5 (1931, 1938); Хотел на Опленцу (конкурсни пројекат); Вила Олге Мос у Толстојевој 29 (1938); Излетни~ки ресторан бра}е Стефанови} у Кијеву (1938, пројекат); Ви{еспратни стамбени објекат (око 1940, скица); Ку}а Михајла Градојеви}а у Земуну (1935); Стамбена зграда Росанди}а у Земуну (око 1935); ку}а Мило{а Нинкови}а у Земуну (1935); Соколски дом у Сремским Карловцима (1937); Биоскоп “Славија” на Славији (1946, преправка постоје}ег објекта); @елезни~ка станица у Бару (конкурсни пројекат); Стамбена зграда “Ре~ног саобра}аја” у Капетан Ми{иној ул. (1957); Судска палата у Суботици (1961-66).

Библ.: Савремена холандска архитектура, Уметни~ки преглед, бр.5, кw.1, Београд 1938, 150-153; Ренесансни ентеријер, Уметни~ки преглед, бр.6, кw. 1, Београд 1938, 208-211; Послератна архитектура на{е престонице, Уметни~ки преглед, бр.6-7, Београд 1940, 213-215.

Општа лит.:  Изло`ба, 1929; Маневи}, 1972, 22; Мартинови}, 1973, 30; Несторови}, 1973, 351; ЛЕЈ, 1987, 180.