Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЛАЗИ] МАНДИ]* Вера  (1921, Скадар)

Студирала у Београду (1939-41 и 1946-48). Запослена у Пројектантском заводу Србије, Пројектантском бироу ИОНОа, Урбанисти~ком заводу града Београда (1949-51) и као наставник на Архитектонском факултету у Београду (1951 до пензионисаwа 1984).

Дела: Зграда Земqорадни~ких задруга (касније Привредне коморе Југославије) у Ресавској 13-15 (1957-58); Зграда Тргова~ке коморе у У`ицу; Стамбена зграда на углу Небој{ине и Рудни~ке ул. у Београду (1960-62); Насеqе “^ендовина” у У`ицу.

Библ.: Мотели, изд. Гра|евинска кwига, Београд 1964 (друго, про{ирено изд. 1971); Кухиwа у савременом стану, изд. Гра|евинска кwига, Београд 1969.