Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЛАЗАРЕВИ] \ор|е  (1903, Власинско село код Сурдулице - 1993, Београд)

Студирао у Београду (Гра|евински одсек Техни~ког факултета, дипл. 1927).

Запослен у фирми “Матија Блеха”, а касније самостални аутор до 1941 године. Запослен у Пројектантском заводу Србије (1945-47) и као наставник на Гра|евинском и Архитектонском факултету (1947 до пензионисаwа). По~асни доктор наука Универзитета у Београду. Добитник награде АВНОЈ-а (1968), Седмојулске награде за `ивотно дело.

Дела: Робна ку}а “Та-Та” на углу Обили}евог венца и Кнез Михаилове 5 (1934-36); Ку}а Станимира Маркови}а у Таковској 9 (1939); Ку}а Николе Ока у Париској 1 (1939); Ку}а Спире Мар~ете у Цетиwској 6 (1940); Ку}а Велизара Митрови}а у Ул. Обили}ев венац 23-25 (1940, \.Лазареви}, Ј.Бјелови}); Ку}а Косте и Лепосаве Јанкови} у Ул. Страхини}а бана 72 а (1940); Гара`а на “Пиониру” (1946, \.Лазареви}, М.Тројанови}, касније хала предузе}а “Космај”)

Библ.: Неколико запа`аwа о мостовима код нас, Уметни~ки преглед, бр.1, Београд 1939, 21-23; Француски мостови, Уметни~ки преглед, бр.5, Београд 1939, 145-147; На{и камени мостови некад и сад, Уметни~ки преглед, бр.10, Београд 1940, 313-316; Мост система “Мајар” преко испусног канала хидроцентрале у Ов~ар баwи, Гра|евински билтен, бр.3-4, Београд 1947, 15-18 (репринт у: Изградwа, бр.11-12, Београд 1986, 21-24); О буду}им градским мостовима у Београду, Архитектура, бр.1-4, Загреб 1951, 156-159; Опера и Калемегдан, Политика 20.4. 1958, 23; Високо зеленило, Политика 31.5.1959, 15; Фонтане уместо платана, Политика 21.6.1959, 15; Дух стамбених поткровqа, Политика 9.8. 1959, 13; Армиранобетонски гиганти, Политика 28.5.1961, 18; О неким питаwима грађеwа високих зграда - облакодера, Архитектура урбанизам, бр.11-12, Београд 1961, 13-16, 62; Једна палата тоне..., Политика 18.7.1965, 18; Тораw на Авали, Политика 25.7.1965, 20; Однос према науци, Политика 13.3.1966, 18; Академија и организоваwе нау~ног `ивота, Политика 3.4.1966, 13; Безнаде`но анатемисаwе науке, Политика 14.8.1966, 18; Опет о се~и липа, Политика 15.12.1968, 19; Епохални и са историјом савремени конструктори, Архитектура урбанизам, бр.51, Београд 1968, 7-12; Понтифеx маxимус, НИН 18.5.1969, 11; Архитектонско - урбанисти~ка критика у нас. Импресионисти~ки и аналити~ки поступци, Политика 5.5.1973, 14; Конструктор у облицима и простору у: Кwига о синтези, изд. Замак културе, Врwа~ка баwа 1975, 82-98.

Основна лит.:   (Група аутора) \ор|е Лазареви}, изд. ^асопис “Изградwа”, с.д. (1968). Исто у: Изградwа, бр.10, Београд 1986.

Општа лит.:  Мартинови}, 1973, 25, 73; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 25, 78, 102-103.

Остала лит.:  Уро{ Мартинови}, \ор|е Лазареви} - доајен на{ег неимарства, Изградwа, бр.10, Београд 1968, 7-8; Милица [тери}, Професор Лазареви}, Изградwа, бр.10, Београд 1986, 55.