Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КРСТИ] Небој{а  (1946, Ни{)

Студирао у Београду (Одсек унутра{wе архитектуре на Академији примеwених уметности, 1965-70). Самостални аутор (1997 до данас).

У свом досада{wем раду пројектовао је ентеријере, наме{тај, изло`бе, локале, уре|еwе хотела, ресторана, станова, бавио се индустријским и графи~ким дизајном, а познат је и као сликар са оствареним бројним групним и самосталним изло`бама у Југославији. Један је од оних представника београдске унутра{wе архитектуре ~ије дело происти~е из поука некада ~увеног београдског “Атеqеа 4” (\.Креки}, З.Вебер, Б.Баби}).

Одмах након сте~ене дипломе и рада у предузе}у “Нови дом” (1970-74), запо{qава се у предузе}у “Експортдрво”, за које се везује рани период wеговог стварала{тва (1974-86). У том периоду реализовани су бројни пројекти ентеријера (Робна ку}а “Нови дом”, “Експорт-дрво” у Београду; поједини простори хотела “Јалта” у Јалти; ресторани “Марс” “Ирти{“, “Кримское”, “Станиславски”, “Дубровник” сви у Москви; мотелски комплекс “Наис” на улазу у Ни{; Интерхотел “Панорама” у Прагу, “Форум” у Прагу, “Парк” у Сплиту, “Ореанда” у Јалти, “Црна Гора” у Подгорици, “Сакоqники” у Москви, кафе ресторани “Папагај”, “Је`” и “Пино”, сви у Београду, Културни центар у Улциwу, Забавни центар у Сургуту, комплекс коцкарница “Пио-Фантастицо” у Москви итд., сајамски објекти, као и пројекти из области индустријског дизајна (системи флексибилног наме{таја “НК-70” и “НК-71”; де~ијег наме{таја “Ната{а”, систем компонибилног канцеларијског наме{таја) и графи~ког дизајна.

Након стицаwа зваwа самосталног уметника оснива сопствени атеqе "А" за ликовне и примеwене уметности 1988. године у Београду. Из тог периода поти~е реконструкција и доградwа Црногорског народног позори{та у Подгорици (1995-96, са Р.Николи}ем) дело које је освојило угледне награде, потом реализација бројних пројеката као и у~е{}е на преко сто колективних изло`би из разних области, као и двадесетак самосталних изло`би слика и ентеријера. У том периоду је пројектовао поставке за неколико изузетних изло`би ме|у којима се исти~у: “Благо манастира Студеница” (коаутор Ј.\ури}), “Битка на Косову 1389. године” и “Фру{когорски манастири”, све реализоване у Галерији САНУ у Београду.

М.Вукотић Лазар