Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КРСТИ] Ду{ан  (1938, Нови Сад)

Студирао у Београду (1957 - 62). Запослен у Пројектном заводу Војводине (1962-71), Заводу за физи~ку културу (1971-74), предузе}у “Новотехна” (1974-76) и ГП “Неимар-Пројект ‘76” (1976-2000).

Крсти} се истакао на подру~ју стамбене архитектуре, дају}и зна~ајан практи~ни и теоретски допринос развоју колективног становаwа у Војводини. Ве} првим изведеним објектима Радни~ког насеqа у Лединцима (1968) привукао је па`wу јасним модернисти~ким ставом, као и функционално осми{qеним садр`ајем. Као и у Основној {коли у Ердевику (1970), приметан је утицај брутализма, убла`еног употребом опеке као традиционалног градитеqског материјала.

Зграда Дру{твеног дома у Новом Саду (1971), одмах по реализацији схва}ена је као изразито ауторско дело у коме на традицијама функционалисти~ке архитектуре Крсти} комбинује фуговану опеку и сирови бетон, дају}и објекту изра`ену пласти~ност кроз драматику разли~итих фасадних планова. Нагла{ена вертикалност у компоноваwу архитектонских маса главна је одлика Де~ије болнице у Новом Саду (1971), којом аутор окон~ава своју неомодернисти~ку фазу.

Стамбено насеqе Лиман И (1975-80) јединствена је архитектонска целина у којој аутор разра|ује своје теоријске концепте стамбених јединица. Стамбене зграде из деведесетих година одликују се у основи реалном, интерном флексибилно{}у стамбених јединица, док су волумени гра|ени прете`но опеком, нагла{ених фасадних еркера и угаоних вертикала. Своје крити~ке и теоријске текстове објавqивао је у ви{е стру~них ~асописа.

В. Митровић

Дела: Стамбена зграда у Србобрану (1966); Дру{твени дом (1970); Робна ку}а “НОРК” у Новом Саду (1971, конкурсни пројекат); Дру{твени центар у Ветернику (1972, пројекат); Дом омладине у Зреwанину (1973, конкурсни пројекат); Спортски центар у Ветернику (1972, пројекат); Хотел “Нови Сад” у Новом Саду (1981); Стамбени блок на Лиману ИИ у Новом Саду (1983); Пословни објекат Привредне банке у Новом Саду (1989); Пословна зграда “АИК”-а (1989); Стамбени блок 8 у Новом насеqу у Новом Саду (1990); Стамбени блок 4 у Новом насеqу у Новом Саду (1991); Стамбене куле Б1-Б2 са анексом у Новом насеqу у Новом Саду (1992); Стамбено пословна зграда у Румена~кој ул. (1996); Стамбене зграде, Лиман ИИИ (1996 - 2001).

Библ.: Прилог биографији арх. Николе Доброви}а. Конкурс за Новосадско позори{те, Архитектура урбанизам, бр. 56 - 57, Београд 1969, 28-29; Паул Рудолпх, Поqа, бр.131-132, Нови Сад 1969; Се}аwе на Ф.Л.Wригхт-а, Архитектура, бр. 106, Загреб 1970; Предлог модела за вредноваwе квалитета пројеката станова и стамбених зграда, Нови Сад 1981; Вредноваwе у становаwу, ДаНС, бр.13- 144, Нови Сад 1995; Квалитет изгра|еног простора Новог Сада, ДаНС, бр. 20-21, 1997.

Општа лит.:  Маневи}, 1972, 33; Горди}, 1972, 134; ЛЕЈ, 1987, 140; Брки}, 1992, 246-247; СалонСМ, 1993.

Остала лит.:  З.Маневи}, Далеки одјеци брутализма, Уметност, бр.17, Београд 1969; З.Маневи}, Основна {кола у Ердевику, ИТ Новине 9.2.1973; С. Јованови}, Ду{ан Крсти}, архитекта, Енциклопедија Новог Сада, св.12, Нови Сад 1999.