Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КРСТИ] Александар  (Ли~ни подаци непознати)

Дела: Парк “Маwе`” у Београду.

Библ.: Улеп{аваwе Београда, Београдске оп{тинске новине, бр.4, Београд 1933, 266-272; Проблеми уре|еwа Београда и wегове околине, Београдске оп{тинске новине, Београд 1936, 710- 716; Уре|еwе врта у савременој вили, Уметни~ки преглед, кw.1, Београд 1937, 23-25; Модерни стил у вртној архитектури, Хортикултура, Загреб 1954, 1-6; Калемегдан ~ека на ре{еwе, Архитектура урбанизам, бр.43, Београд 1967, 53 (в. Оливер Мини}, Напомене у вези са ~ланком инг. Крсти}а, Архитектура урбанизам, бр.43, Београд 1967, 54); Реконструкција и про{иреwе Пионирског града у Ко{утwаку, Архитектура урбанизам, бр.56-57, Београд 1969, 126.

Општа лит.:  Белоусов, 1973, 183; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 78;

Остала лит.:  Спасоје Убави}, Ин`. Александар Крсти}, архитекта резервата, паркова и гајева, Свет 12.7.1974, 20-21.