Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КОСТИ] Реqа  (1929, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1955). Самостални аутор од 1955. до данас.

Припада генерацији архитеката пионира у области ентеријера као један од првих за~етника уре|еwа унутра{wег простора у складу са савременим светским токовима. Wегов опус карактери{е разнородност архитектонских и ентеријерских тема од сајамских изло`би, преко пословних, елитних стамбених до ексклузивних хотелских, апартманских и резиденцијалних објеката. Као аутор са истан~аним смислом за ентеријер и атмосферу унутра{wег простора стварала~ку каријеру гради успе{но у иностранству (ради у атеqеу нема~ког архитекте Хајнца Кислера, 1959-61, затим у Манхајму, Минхену, Дизелдорфу, Западном Берлину, Вуперталу, Бе~у, Амстердаму, Wујорку, 1961-88). У земqи остварује непрестани успон у архитектонској делатности од {ездесетих година 20. века, атрактивним ре{еwем мотела “Стари храст” на Аутопуту Београд-Ни{ (1965, Р.Кости}, М.Јевремови}, С.Мили}еви}) и хотела “Албатрос” у Цавтату (1968, са М.Јевремови}ем). Врхунац у овој врсти објеката дости`е апартманским насеqем “Сун~ани врхови” на Копаонику (1984-87, са Иванком Кости}). У периоду 1974-77 бави се и специфи~ном темом лова~ке ку}е (Камари{те, Подравска Слатина, Бр~ко, Меро{ина, Ба~ко Петрово село).

Q.Милетић Абрамовић

Дела: Туристи~ко насеqе Хвар на Хвару (1970); Туристи~ко насеqе Бра~ на Бра~у (1970-73); Зграда Qубqанске банке у Ул. Краqа Милана 5 у Београду (1977 - 84); Репрезентативни објекат “2000”, Багдад, Ирак (1984-87); Хотел “Интерконтинентал” у Новом Београду (1985, ентеријер); Хотел “Олга Дедијер” на Копаонику, (1985-86); Туристи~ки комплекс “Епидаурус” у Цавтату (1988, ревитализација и адаптација); Апартманско - пословни објекат Генеx “Интернационални центар” у Новом Београду (1989-90, Р.Кости}, И. Кости}); Пословни објекат “Генеx” (1889-90); Пословни објекат у Кнез Михаиловој у Београду (1990-95, уре|еwе ентеријера); Казино у хотелу “Атријум” у Прагу, ^е{ка, 1991; Казино и дискоклуб у Хебу, ^е{ка (1991-92, ентеријер); Зграда “Делта Холдинг”, Нови Београд (1995 - 2002); Вила у ул. Василија Га}е{е у Београду (1995); Резиденција грофа Соколова у Москви, Русија (1996-97, ентеријер); Вила П.М. у Дрварској ул. 20 у Београду (1996-99); Вила Д.М. у Ул. Леди Пеyет у Београду (1999); Туристи~ко насеqе “Свети Никола” у Будви (2001); Хотел на Златибору (2008); Хотел “Извор” у Букови~кој баwи (2008, уре|еwе ентеријера).

Општа лит.:  [траус, 1991, 222.

Остала лит.:  З.Маневи}, Тренутак преокрета, Политика

11.12.1966; “Хотел унд Рестаурантбаутен”,

Бертисман Фацхвелаг, Гöтерслох,

1970, 82-84; Федор @игон, Хотел Албатрос-

Цавтат, Стакло простор, бр.1, Марибор

1971, 6-9; Мотел “Алте Еицхе", Деутцхе

Баузеитунг, 1971, 984-985; “Алте

Еицхе”, Бауфацх бüхер, Но. 8, 1971; Група

аутора, Копаоник, монографија, Qубqана

1988, 114-115; Референц листа -

Апартмани, Главербал, Стопраy, Брисел

1990, 4, Бусхтал 1990, Естел, Милано 1991;

Р. Вукови}, Регионално као ли~ни став,

Квадарт 3, Београд 1995, 20-25; Ко је ко

у Србији, Београд 1991, 1996, 218, 220;

Група аутора, Генексови апартмани, При-

~а о Београду, Београд 1996, 98-111;

Р.Милосавqеви}, Тајна једног успеха,

Ку}а Стил, децембар 1996, 82-87; Пословни

центар “Генеx” и Апартманско насеqе

“Конаци, Сун~ани врхови” Гра|евинарство

Србије, Београд 1997, 16-17,

78-79; Београд некад и сад, фотомонографија,

Београд 1999, 126; И. Глигоријеви}

Време и мисао - архитектура на

раскрсници ИИ, ДаНС 25, Нови Сад 1999,

30; Р. Милосавqеви}, Српска вила, Ку}а Стил, децембар 2000, 59-63