Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КОНСТАНТИНОВИ] Мило{  (1940, Београд)

Студирао у Београду (1959-64). Запослен у разним бироима у Паризу (1965-72), предузе}у “Београд пројект” (1973-93). Самостални аутор (1993 до данас).

Трагаwем за универзалним вредностима архитектуре, као отелотвореwа мисли и духа, Константинови} је изградио особени градитеqски рукопис сна`них порука и знакова. Схватају}и архитектуру првенствено као обликоваwе маса, у сло`еном процесу пројектоваwа велику па`wу поклаwа непосредном окру`еwу и па`qиво одабраним материјалима које ве{то примеwује. По сопственом сведо~еwу, те`ио је да споqа{ност објекта сведе на зид и да сву па`wу усредсреди ка унутра{wем простору, изградив{и посебан однос према степени{ту као скулпторалном елементу.

Инспирисан природом Врwа~ке Баwе и настојаwем да објекат усмери ка самом себи, са Д.Иван~еви}ем пројектује Хотел стационар “Меркур” (1973-78), ~ија лепезаста форма хармони~них сегмената, оријентисана ка централном тргу, оставqа сна`ан утисак. Обликоваwе хотела “Јагодина” у Јагодини (1979) било је тако|е условqено непосредним окру`еwем урбаног ткива. Масиван и разу|ен ни`и део, обра|ен у фугованој опеци, непосредно комуницира са околином, док се стамбени део својим мирним волуменом у стаклу супротставqа пуним, русти~ним обли-цима.

Уме}е гра|еwа у за{ти}еним зонама Константинови} је најбоqе исказао на пројекту за Пословну зграду “Лутрије Србије” у Уско~кој улици 4-6 (1985-89), изнедрив{и хармони~ну целину кроз особено тума~еwе директних цитата суседне зграде и ствараwа нових форми па`qиво укомпонованих у насле|ену урбану структуру.

С.Тошева

Дела: Ви{е изведених објеката на Гуаделоупе и Мартиниqуе (1969-72); Робна ку}а “Партизан” у ^а~ку (1981); Фабрика гумених производа “Бокеqка” у Котору (1983); Управна зграда “Станком корпорације” у Улици краqице Катарине (1990); Вила у Ул. Аугуста Цесарца 3 у Београду (2000).

Општа лит.:  Салон, 1974; Салон, 1975; Салон, 1976, 14; Салон, 1977, 20; Салон, 1978, 40-41; Салон, 1979, 20-21; Салон, 1982, 29; [траус, 1991, 146-147, 155, 265.

Остала лит.:  М.Радосавqеви}, Разговор са Мило{ем Константинови}ем, Ликовни `ивот, бр. 65-66, Београд 1997, 105-108; М.Радосавqеви}, Архитектура досетке, Ку}а стил, јул-август, Београд 2000, 46-50.