Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КОВА^ЕВИ] Qубисав  (1939, Нови Сад)

Студирао у Скопqу (1957-63). Запослен у Гра|евинском предузе}у “Јастребац” у Кру{евцу (1965 до данас).

Дела: Пословни објекат “Коцка” у Кру- {евцу (са М. Пеј~инови}ем); Стамбено насеqе Лазарица ИВ, групације А,Б,Ц у Кру{евцу; Стамбено насеqе “Расадник И и ИИ” у Кру{евцу; Гимназија у Брусу; Дом пензионера у Кру{евцу.