Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈОВАНОВИ] Драгоqуб  (? - 1973)

Дела: @елезни~ка станица (1928, пројекат)

Библ.: Италијански вртови, Уметни~ки преглед, бр.6, Београд 1938, 200-201; Андре ле Нотр, Уметни~ки преглед, бр. 3-4, Београд 1939, 96-98; Београдска твр|ава, Уметни~ки преглед, бр.4-5, Београд 1940, 134-138; Изгледи и планови градова, Уметни~ки преглед, бр.2, Београд 1941, 61-63; Дрворед у Мило{евој улици дело је првог стру~ног вртара у Београду, Политика 25.6.1954, 5; Урбанизам и за{тита, Зборник за{тите културе, кw.XИВ, Београд 1963, 132; Градови без ме|и, Годи{ен зборник на Техни~киот факултет, Скопје 1963, 5-16; Урбанизација насеqа са аспекта за{тите, Урбанизам и гра|евинарство у за{тити од катастрофе, Београд 1966, 43-53.

Општа лит.:  Изло`ба, 1928, 6; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 20, 22, 102; ЛЕЈ, 1984, 701.