Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈЕРМОЛЕНКО Александар  (1932, Заје~ар)

Студирао у Београду (1951-58). Запослен у предузе}у “Архитектура и урбанизам” (1958 до пензионисаwа 1992).

Дела: Стамбено пословни комплекс “@итни трг” у Зреwанину (1970-75); Детаqни урбанисти~ки план за туристи~ко насеqе “Дагомис” у Со~ију, Русија; Но}ни бар у насеqу “Дагомис” (1972-73, пројекат); Летwи ресторан у насеqу “Дагомис” (1972-73, пројекат, А.Јермоленко, Р.Недеqкови}, М.Мастилови}); Рибqи ресторан “Фореq” у насеqу "Дагомис", (1975-80, А.Јермоленко са Ј.Мати} Дебеqа~ки).

Општа лит.:  Салон, 1974; Салон, 1975; Салон, 1976, 8; Салон, 1981, 35.