Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈЕВТИ] Милорад  (1932, Бресница код Босиqграда)

Детиwство и {колске дане провео у топли~ком селу Горwа Коwу{а (где су родитеqи били у~итеqи) и у Прокупqу. Студирао у Београду (1950-57). Запослен у Урбанисти~ком заводу града Београда (1959-60), Пројектантском предузе} у у Прокупqу (1960-62), као наставник на Техни~ком факултету у Ниш{у (1962-64), Пројектантском бироу Министарства јавних радова у Триполију, Либија (1964-70) и Дирекцији за ин-`еwеринг предузе}а “ИНЕX” у Београду (1970 - 97). Бавио се карикатуром, сликарством (акварел) и архитектонском критиком, посебно као дугогоди{wи крити~ар недеqника НИН (1974-80 и од 1989 до данас).

Дела: Парк са спомеником борцима НОР-а (1962); Стамбена зграда у Ул. Ратка Павлови}а (1963); Управна зграда ЕПС-а (1963), све у Прокупqу; Северноафри~ки центар за борбу против скакаваца (1966); Министарство поqопривреде Либије у Триполију (1966); Седи{те Либијске агенције за информације у Триполију (1969); Зграда По{те у Хомсу, Либија (1969); Летwа позорница у Топ~идеру (1976, конкурсни пројекат); Хотел “Холyдаy инн” на Аеродрому “Никола Тесла” (1977, пројекат).

Библ.: Ведра страна медаqе, изд. КИЗ “Алтера”, Београд 1995; Крити~ки рефлекси - 101 осврт на савремену архитектуру Србије, изд. НИН, Београд 2004; ^увари ре~и, изд. Студио Б и ПАНУ, Београд 2005; Изазов ме|упростора, разговор са Б. Подреком, НИН 4.10.2001; Панорамски поглед на архитектуру у свету и код нас у време смене столе}а, Квадарт 22, 2004; Позајмице и празнине у Енциклопедији архитектуре С. Малдинија, НИН 7.4.2004; О~ерупани венац - отворено писмо М. Митрови}у, Архитектура 78, јуни 2004; Искривqена слика ХХ века, Форум бр. 50, Београд 2005.

Општа лит.:  Миленкови}, 1987, 100.

Остала лит.:  ...,Xенопхилиа ин Либиа, Тхе Арцхитецтурал Ревиеw, бр. 862, Лондон 1968; П.Васи}, Постери Милорада Јевти}а, Политика 25.1.1974; А.Миленкови}, Архитектура у акварелу, ИТ Новине, Београд 7.5. 1984; З.Радисавqеви}, Огледалце, Политика 23.12.1995; М.Митрови}, Изло`бе Прокопqеви}а и Јевти}а, Скадарлија, Београд јануар 1996; С.Ивков, Сведок и сведо~анства, НИН 19.4.1996; А. Апостоловски, Академици од пасуqа, Политика 6.4.2003; Д. Мару{и}, Три деценије, ве}..., Форум, бр. 49, Београд 2004; Д. Јованови}, Преко архитектуре до новинарства, НИН 15.7.2004; З. Маневи}, Доследан крити~ар архитектуре, Архитектура бр. 95, новембар 2004; Михајло Митрови}, Венац као повод, Архитектура 85, јануар 2005; С. Кова~еви}, Осврти на савремену архитектуру, Дневник Нови Сад, 18.5.2005; @.Попови}, Једна необи~на кwига о архитектури код нас, Изградwа бр. 59, 2005; П. Паји}, Пасуq за бесмртност, Политика, 4.6.2005; С. Ивков, Бесмртници за пасуqским столом, НИН 28.7.2005; Р.Вукови}, Пану, Квадарт бр.24, Београд 2005; М.Р.Перови}, Недоу~еност и претенциозни критицизам - отворено писмо Милораду Х. Јевти}у, Историја модерне архитектуре - антологија текстова, кwига бр. 3, изд. Архитектонски факултет, Београд 2005; М. Митрови}, Ако нема ку}а има кwига, Политика 3.1. 2006; Q. Милети} Абрамови}, Три деценије с пером у руци, Каталог 29. салона архитектуре 2007.