Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 

 

 

 

 

ЈАНИ] ТАСОВАЦ* Јованка  (1946, Београд)

Студирала у Београду (1964 - 69). Запослена у ви{е архитектонских и дизајнерских бироа у Паризу (1969 - 77). Од 1978. до пензионисаwа ради у Заводу за изградwу града Београда. Са Предрагом Јани}ем оснива сопствени биро у Стразбуру 1990.

Аутор изразитих уметни~ких склоности, немирне природе и радозналог духа, каријеру архитекте запо~иwе у архитектонским и дизајнерским атеqеима Париза где се, током осме деценије 20. века, бави разноликим архитектонским и урбанисти~ким темама. У бироу Франсоа Карпентје-а (Францоис Царпентиер) пројектује нове стамбене објекте (у улицама Висконти и Сен Фијакр (Висцонти и Саинт Фиацре) и бави се реконструкцијом и адаптацијом објеката историјског зна~аја (комплекс банке “Креди Лионе” (Цредит Лyоннаи) близу Париске Опере и Позори{те у Вилербану (Виллеурбанне) 1969-71. У бироу Ми{ел Раклоа (Мицхел Рацлот) ради на пројектима урбанисти~ко - архитектонске реконструкције и реновације старог градског ткива Лонс-ле-Соније-а (Лонс-ле-Сауниер) и Сален ле Бен-а (Салинс-лес-Баинс), градова у покрајини Јура, са @ан Мари Мароније-ом (Јеан Марие Марронниер), 1972-74.

Реконструкцијом историјског ткива градова Кан и Баје у Калвадаосу, Нормандија (Цаен и Баyеуx, Цалвадос, Нормандие) бави се и у бироу @ака Турен-а (Јацqуес Турин) 1974-77. За усавр{аваwе ли~ног архитектонског израза Јованке Тасовац - Јани} зна~ајан је и рад у области пројектоваwа ентеријера и дизајна наме{таја у атеqеу @анет Лавериер (Јеаннетте Лаверриере) 1972. Током праксе у Француској продубqује свој осе}ај за префиwено и уметни~ко као и изо{трени смисао за схватаwе традиције и контекста. По повратку у Београд, током осамдесетих година, у~ествује на преко двадесет конкурса. Однегован ауторски рукопис долази наро~ито до изра`аја у интерполацији стамбених објеката у историјском ткиву центра Београда (Стамбено пословни објекти у Господар Јовановој ул. 4 и Капетан Ми{иној ул. 17, 1991).

Q.Милетић Абрамовић

Дела: Ку}а за одмор у Ритопеку (1975-79); Поткровqе у Светогорској (1983, адаптација ентеријера); Пословно стамбени објекат у Ул. Краqа Милутина у Београду (1982, пројекат); Трг републике (1982, конкурсни пројекат, са П.Јани}ем). Понте делл Аццадемиа у Венецији (1985, конкурсни пројекат); Уре|еwе трга испред цркве св. Марка у Београду (1987, конкурсни пројекат, са П. Јани}ем); Објекти на Десетој месној заједници на Вра~ару у Београду (1986 - 90).