Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈАКОВQЕВИ] Зоран  (1936, Београд)

Студирао у Београду (1956 - 61). Запослен у Пројектном бироу "Стадион" (1961 - 62) и Заводу за за{титу споменика културе града Бограда (1963 до пензионисаwа).

Градитеqску каријеру посветио је о~уваwу културно - историјског насле|а, како кроз пројекте реконструкције и ревитализације, тако и беле`еwем старих здаwа путем црте`а, као специфи~ном облику за{тите. Дугогоди{wе искуство и познаваwе градитеqског насле|а уткао је у откриваwе правих вредности народног неимарства, сакралних објеката и многих здаwа профане архитектуре и урбанисти~ких целина. Сло`ене проблеме за{тите, презентације и ревитализације

Јаковqеви} је успе{но ре{авао вратив{и стари (аутенти~ни) изглед многим палатама у за{ти}еној зони Кнез Михаилове улице (реконструкција и рестаурација фасада, 1966-98), као и зградама на Теразијама 39, 41, у Ул. краqа Милана 8 и Змај Јовиној 1. У области сакралне архитектуре зна~ајно Јаковqеви}ево дело је санација и рестаурација цркве манастира Фенек (1989-92).

Пројектоваwе у за{ти}еним урбаним структурама је нераскидиво повезано са wеговим деловаwем као архитекте конзерватора. Схватају}и зна~ај оп{тег историјског контекста и окру`еwа као извора пројектантске инспирације, на Новој управној згради Новог гробqа (1981) примеwује декоративне елементе и материјале из времена настанка првог објекта. Нови Митрополитов двор у комплексу Цетиwског манастира (1981-82) је складно уклопqен у меморијални комплекс уз максимално по{товаwе карактера амбијента у циqу о~уваwа културног и визуелног континуитета.

Ве{тину пројектоваwа у склопу ве} постоје}ег окру`еwа Јаковqеви} је доследно применио у Соко Баwи, на пројекту за Занатско пословни центар (1982, 1990-93) и ресторан “Моравица” (1984 - 85) поновним тума~еwем старих архитектонских форми у те`wи да се, по{товаwем насле|ених вредности, о~ува особени карактер амбијента.

С.Тошева

Дела: Манакова ку}а (рестаурација и реконструкција, 1965 - 68); Спиртина ку}а у Земуну (рестаурација и реконструкција, 1968-70); Библиотека “^есни дом” у Обреновцу (санација и реконструкција, 1968 - 73); Реалка (Педаго{ки музеј, реконструкција, 1972); Двор краqа Николе на Цетиwу (санација и рестаурација, 1980-82); Стамбени објекат на Цетиwу (1983-85); Ку}а Крсмановића на Теразијама (1986, реконструкција); Студентски дом “Иво Лола Рибар” (рестаурација фасаде, 1994-95; доградwа ета`е, 1996-98).

Библ.: Развој архитектуре Београда током 19 века и по~етком 20 века, Архитектура урбанизам 80-81, Београд 1978; Проблеми за{тите двора краqа Николе, Зборник Завода за за{титу споменика културе Црне Горе, 1983; Фасадна скулптура у Београду, Гласник ДКС 16, Београд 1992, 177-181; Прве цркве српско - византијског стила на подру~ју Београда, Гласник ДКС 18, Београд 1994, 165-170; Црква у Ба}евцу. На трагу националног стила, Гласник ДКС 20, Београд 1996, 179-181; Два примера рестаурације фасаде, Насле|е 1, Београд 1997, 99-109; Пројекат рестаурације и ревитализације Барутног магацина у Горwем граду, Насле|е 2, Београд 1999, 131-141.

Општа лит.:  Салон, 1976, 25; Салон, 1977, 63; Салон, 1981, 81; Салон, 1982, 58; ЛЕЈ, 1984, 670; Салон, 1986.

Остала лит.:  Про{лост је ве~ита инспирација. Разговор са арх. Зораном Јаковqеви}ем, конзерватором Градског завода за за{титу споменика културе, ИТ Новине 20.9.1974, 7; Реконструкција и адаптација архитектонског насле|а Београда, каталог изло`бе, Београд 1974.